Thời khóa biểu khối 1

PHÒNG GD- ĐT ĐỒNG XUÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH XUÂN LÃNH 1                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MỘT NĂM HỌC 2017- 2018

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

1

Chào cờ

Thể dục

Học vần

Học vần

Học vần

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

LỚP 1A1

3

Học vần

Học vần

Toán

Toán

Toán(TC)

 

4

Đạo đức

Toán

TN&XH

Thủ công

SHTT

 

5

 

 

 

 

 

 

1

Chào cờ

Toán

Học vần

Học vần

Học vần

 

2

Học vần

Thể dục

Học vần

Học vần

Học vần

LỚP 1A2

3

Học vần

Học vần

Toán

Toán

Toán(TC)

 

4

Đạo đức

Học vần

Tập viết

TN&XH

SHTT

 

5

 

 

 

 

 

 

1

Học vần

Toán

Học vần

Học vần

Toán

 

2

Học vần

Âm nhạc

Học vần

Học vần

Mĩ thuật

LỚP 1B

3

Toán

Học vần

Thể dục

Toán

Học vần

 

4

Đạo đức

Học vần

TN&XH

Thủ công

Học vần

 

5

 

 

 

 

SHTT

 

1

Đạo đức

Học vần

Học vần

Âm nhạc

Toán

 

2

Thể dục

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

LỚP 1C

3

Học vần

Mĩ thuật

Toán

Học vần

Học vần

 

4

Học vần

Toán

TN&XH

Toán

Thủ công

 

5

 

 

 

 

SHTT

 

1

Học vần

Học vần

Thể dục

Học vần

Học vần

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

LỚP 1D1

3

Toán

Toán

Học vần

Toán

Toán

 

4

Đạo đức

Tập viết

TN&XH

Thủ công

SHTT

 

5

 

 

 

 

 

 

1

Toán

Học vần

Thể dục

Học vần

Học vần

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

LỚP 1D2

3

Học vần

Toán

Học vần

Toán

Toán

 

4

Đạo đức

Tập viết

TN&XH

Thủ công

SHTT

 

5

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

                                                                      Phan Văn Quảng

 

Bài viết liên quan