Thời khóa biểu khối 4

PHÒNG GD- ĐT ĐỒNG XUÂN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH XUÂN LÃNH 1                                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI BỐN NĂM HỌC 2017- 2018

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

1

Chào cờ

Chính tả

Kể chuyện

TLV

LT&C

 

2

Tập đọc

Toán

Tiếng anh

Toán

Tiếng anh

LỚP 4A1

3

Toán

LT&C

Toán

Khoa học

Toán

 

4

Lịch sử

Mĩ thuật

Tập đọc

Âm nhạc

TLV

 

5

Đạo đức

Khoa học

Địa lý

Kỉ thuật

Sinh hoạt

 

1

Chào cờ

Chính tả

Tập đọc

Toán

LT&C

 

2

Tập đọc

Toán

Toán

TLV

Toán

LỚP 4A2

3

Toán

LT&C

Tiếng anh

Khoa học

Tiếng anh

 

4

Lịch sử

Khoa học

TLV

Địa lý

Mĩ thuật

 

5

Đạo đức

Kỉ thuật

Kể chuyện

Âm nhạc

Sinh hoạt

 

1

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

TLV

LT&C

 

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

LỚP 4B

3

Đạo đức

LT&C

Lịch sử

Khoa học

TLV

 

4

Âm nhạc

Mĩ thuật

Khoa học

Địa lý

Kỉ thuật

 

5

Chào cờ

Tiếng anh

Kể chuyện

Tiếng anh

Sinh hoạt

 

1

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

TLV

LT&C

 

2

Toán

Tiếng anh

Toán

Tiếng anh

Toán

LỚP 4C

3

Lịch sử

Toán

Địa lý

Toán

TLV

 

4

Đạo đức

LT&C

Kể chuyện

Khoa học

Khoa học

 

5

Chào cờ

Âm nhạc

Kỉ thuật

Mĩ thuật

Sinh hoạt

 

1

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

TLV

LT&C

 

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

LỚP 4D1

3

Lịch sử

LT&C

Khoa học

Khoa học

TLV

 

4

Đạo đức

Âm nhạc

Kể chuyện

Thể dục

Kỉ thuật

 

5

Mĩ thuật

 

Thể dục

Địa lý

Sinh hoạt

 

1

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

TLV

LT&C

 

2

Toán

Toán

Toán

Mĩ thuật

Toán

LỚP 4D2

3

Lịch sử

LT&C

Khoa học

Toán

TLV

 

4

Đạo đức

Thể dục

Kể chuyện

Địa lý

Kỉ thuật

 

5

Chào cờ

Âm nhạc

Thể dục

Khoa học

Sinh hoạt

Hiệu trưởng

 

                                                                      Phan Văn Quảng

Bài viết liên quan