Thời khóa biểu khối 5

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

PHÒNG GD- ĐT ĐỒNG XUÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH XUÂN LÃNH 1                                                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI NĂM NĂM HỌC 2017- 2018

 

 

 

 

 

 

 

LỚP

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

 

1

Chào cờ

Chính tả

Kể chuyện

TLV

LT&C

 

2

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

LỚP 5A1

3

Toán

LT&C

Toán

Khoa học

TLV

 

4

Lịch sử

Khoa học

Địa lý

Kỉ thuật

Sinh hoạt

 

5

Đạo đức

 

 

 

 

 

1

Chào cờ

Chính tả

Tập đọc

LT&C

TLV

 

2

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Toán

LỚP 5A2

3

Toán

LT&C

TLV

Khoa học

Khoa học

 

4

Lịch sử

Kể chuyện

Địa lý

Kỉ thuật

Sinh hoạt

 

5

Đạo đức

 

 

 

 

 

1

Tập đọc

Chính tả

Kể chuyện

TLV

TLV

 

2

Toán

Toán

Tập đọc

LT&C

Toán

LỚP 5D1

3

Lịch sử

LT&C

Toán

Toán

Khoa học

 

4

Đạo đức

Thể dục

Địa lý

Khoa học

Kỉ thuật

 

5

Chào cờ

Mĩ thuật

Thể dục

Âm nhạc

Sinh hoạt

 

1

Tập đọc

LT&C

Tập đọc

LT&C

TLV

 

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

LỚP 5D2

3

Chính tả

Mĩ thuật

TLV

Âm nhạc

Khoa học

 

4

Đạo đức

Thể dục

Lịch sử

Địa lý

Kỉ thuật

 

5

Chào cờ

Kể chuyện

Thể dục

Khoa học

Sinh hoạt

 

1

Tập đọc

Chính tả

Kể chuyện

TLV

Khoa học

 

2

Toán

LT&C

Tập đọc

Khoa học

LT&C

LỚP 5D3

3

Chính tả

Toán

Toán

Toán

Toán

 

4

Đạo đức

Mĩ thuật

Địa lý

Âm nhạc

TLV

 

5

Kỉ thuật

 

 

 

Sinh hoạt

 

                                                                             Hiệu trưởng

 

 

Phan Văn Quảng

Bài viết liên quan