Chuyên đề :Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh chưa hoàn thành ở tiểu học.

Dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

Nhận thức rõ việc trang bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) có ảnh hưởng lớn tới kết quả học tập của trẻ ở lớp một và những năm học tiếp theo, vì vậy các địa phương đang tìm những giải pháp cụ thể để tăng cường dạy tiếng Việt ngay từ bậc học mầm non. Qua đó, chất lượng học tập của trẻ em DTTS ngày càng chuyển biến tích cực, học sinh mạnh dạn, tự tin và thích đến trường.

Cụ thể: Chiều ngày 03/02/2018 Trường Tiểu học Xuân Lãnh 1 đã mở chuyên đề “Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh chưa hoàn thành ở tiểu học” tại phân Trường Da Dù.

Cô giáo: Phan Thị Thu Hà dạy môn Tập đọc lớp 4D1

Cô giáo: Nguyễn Thị Phượng dạy môn Tập đọc lớp 2D1

Bài viết liên quan